3718-56 Naoshima , Kagawa 087-873-2106


Whisky

  30cc 40cc
HIBIKI ¥1,200  ¥1,500 
YAMAZAKI ¥1,000  ¥1,350 
HAKUSHU ¥900  ¥1,200 
CHITA ¥850  ¥1,150 
KAKU ¥650  ¥900